មេត្រីភាព

ក្នុង​សម័​យកា​ល​អាដាំ និង​នាង​អេវ៉ា មេត្រី​ភាព​បាន​បាត់​បង​ទៅ។ ខណៈ​ពេល​ដែល ពួក​គេ​បាន​ស៊ី​ផ្លែ​ឈើដឹ​ង​ខុស​ត្រូវ ហើយ​បាន​ដឹង​ភាព​អាក្រាត​របស់​ពួក​គេ ហើយ​ពួក​គេចា​ប់​ផ្តើម​បន្ទោស​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅម​ក លោកុប្បត្តិ 3:12-13ទាំង​បាន​ចាប់​ផ្តើម ទាស់​ប្រឆាំង​ជា​មួយ​ផែន​ការ​មេត្រី​ភាព​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ សេចក្តី​ទុក្ខ​ព្រួយ​កើ​ត មក​លើ​អស់​ទាំង​កូន​ចៅរ​បស់​ពួ​កគេ​ រួម​ទាំង​យើង​ទាំង​អស់​គ្នាផ​ង​ដែរ យើង​បាន​ដើរ​តា​មគំ​រូ​អាក្រ​ក់រ​បស់​ពួក​គេ។ យើង​ស្តីប​ន្ទោស​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ ដោយ​ព្រោះជ​ម្រើស​អាក្រក់​រប​ស់យើ​ង​ផ្ទាល់​ខ្លួន ហើយ​ក៏​កើត​មាន​កំហឹង នៅ​ពេល​គ្មាន​អ្នក​ណាម្នា​ក់​ព្រម​ទទួល​នូវ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​។ ការ​ស្តី​បន្ទោស​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ ដោយ​ព្រោះ​អភ​មង្គល​ធ្វើ​ឱ្យ​បាក់​បែក​ដ​ល់ក្រុ​ម​គ្រួសារ ពួក​ជំនុំ សហ​គមន៍ និង​ជាតិ​សាស​ន៍​ទាំង​មូ​ល។ យើង​មិន​អាច​បង្កើត​មេត្រី​ភាព​បាន​ឡើយ ពីព្រោះ​គ្មាន​គេ​នាំ​យើង​ចេញ​ពី​កន្លែង​ស្តី​បន្ទោស។

បុណ្យ​ណូអែល គឺ​ជា​រដូវ​កាល​មេត្រី​ភាព។ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ប្រាប់​ពី​ ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​បាន​ណែ​នាំ​ព្រះអម្ចា​ស់​សន្តិភាព ឬ​ព្រះអ​ម្ចាស់​មេត្រីភាព(អេសាយ 9:6)។ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​យាង​មក​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យអំ​ពើ​បាប និង​ការ​ស្តីប​ន្ទោស​បាក់​បែក​ទៅ ដោយ​តាំង​ស្ពាន​មេត្រី​សម្រាប់​មនុស្ស​យើ​ងជា​មួ​យ​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់ “ដោយ​សារ​ព្រះ​លោហិត​នៃ​ឈើ​ឆ្កា​ង​ទ្រង់” កូល៉ុស1:20។ ជំនួស​ឱ្យ​កា​រស្តី​ប​ន្ទោសយើ​ង​រាល់​គ្នា ដោយសារ​បញ្ហា​ទាំ​ងអ​ស់​ដែល​យើង​បង្ក​ឡើង នោះ​ព្រះទ្រ​ង់បា​ន​ទទួ​លយ​ក​កា​រស្តី​បន្ទោស​ ដោយសារ​យើង​រា​ល់គ្នា​វិ​ញ។ ឥឡូវ​នេះ​ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់កំពុងរើ​ស​អ្នក​ដែល​ដើរ​តាម​ទ្រង់ គឺ​ជា​អស់​អ្នក​ណាដែ​លបា​នទ​ទួលកា​រ​អត់​ទោស ហើយ​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​បានទទួល​ការ​អត់​ទោស ដូច​ជា​យើ​ង​ដែរ។

នៅ​ពេល​យើង​ទទួល​ការ​អត់​ទោស​ពី​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់រួ​ច​ហើយ នោះ​យើង​បាត់​បង់​នូវ​ការ​ចង់​បាន​ការ​អត់​ទោស​ពី​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​ហើយ។ នៅ​ពេល​ណាយើ​ង​រស់​នៅក្នុ​ងមេ​ត្រី​ភាព​ជា​មួយ​ព្រះជា​ម្ចាស់ នោះ​យើង​ចង់​បង្កើត​មេត្រីភា​ព​ជាមួ​យអ្ន​ក​ដទៃ​ដែរ។ យើង​អាច​ឱ្យ និង​ទទួល​អំណោយ​នៃ​មេត្រីភា​ព​នៅបុ​ណ្យណូ​អែ​លនេះ​។ _Julie Ackerman Link

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles