ព្រះទ្រង់បានញែកទុក

នៅ​ប្រទេស​ស្រី​លង្កា ម៉ូតូ​កង់​បី “តុក តុក” ជា​ប្រភេទ​តាក់​ស៊ី ដ៏​ពេញ​និយម ដែល​បាន​ផ្តល់​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​ភាព​រីក​រាយ​ដល់​មនុស្ស​ជាច្រើន [...]