ការកែតម្រង់ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិត

ត្រចៀក​ណា​ដែល​ស្តាប់​តាម​សេចក្តី​បន្ទោស​នៃ​ជីវិត នោះ​នឹង​អាស្រ័យ​នៅជា​កណ្តាល​ពួក​អ្នកប្រាជ្ញ។ សុភាសិត ១៥:៣១ មាន​ពេល​មួយ ស៊ែ​លី(Shellie) បាន​និយាយ​អំពី​យុវតី​ម្នាក់ ដែល​ជា​សិស្សរបស់​គាត់​ [...]