និយាយពាក្យនៃព្រះគុណ ក្នុងពេលពិបាកបំផុត

ឱ​ព្រះវរបិតា​អើយ សូម​អត់​ទោស​ដល់​អ្នក​ទាំង​នេះ​ផង ដ្បិត​គេ​មិន​ដឹង​ជា​គេ​ធ្វើ​អ្វី​ទេ។ លូកា ២៣:៣៤ អ្នក​ស្រី​ឆាឡា(Charla) បាន​ដឹង​ខ្លួន​ថា គាត់​ជិត​ដល់​ពេល​លា​ចាក​លោក​ហើយ។ [...]