មិត្តភាពដ៏ពិត

តើ​ជីវិត​របស់​យើង​នឹង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ប៉ុណ្ណា ពេល​ដែល​យើង​អាច​រស់​នៅ ដោយ​មាន​មិត្ត​ភាព​ដ៏​ពិត?

ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​ស្វែង​រក​មិត្ត​ល្អ ហើយ​ថែរក្សា​មិត្ត​ភាព​ដែល​យើង​មាន​ជា​មួយ​គាត់ យើង​ក៏​គួរ​តែ​មាន​ចិត្ត​ចង់​ធ្វើ​ជា​មិត្ត​ល្អ​សម្រាប់​គាត់​ផង​ដែរ។ ប៉ុន្តែ តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច ឲ្យ​យើង​អាច​ធ្វើ​ជា​មិត្ត​ភក្តិ​ពិត​ប្រាកដ? តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ឲ្យ​យើង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មិត្ត​ភាព​យើង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រឹង​មាំ? តើ​នរណា​នឹង​ធ្វើ​ជា​មិត្ត​ភក្តិ​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​របស់​យើង? សូម​ទទួល​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ពី​សៀវ​ភៅ មិត្ត​ភាព​ដ៏​ពិត សម្រាប់​អាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ រយៈ​ពេល​៧​ថ្ងៃ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អំពី​អត្ថ​ន័យ​នៃ​មិត្ត​ភាព​ដ៏​ពិត។

Download “មិត្តភាពដ៏ពិត”

True-Friendship-khmer.pdf – Downloaded 83 times – 1.46 MB

More articles