សេចក្តីសុខដែលបានបាត់បង់

អំពើ​បាប​បាន​ឆក់​យក​សេចក្តី​សុខ​ចេញ​ពី​មនុស្ស​ ហើយ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អំណោយ​ដ៏​ល្អ​នេះ បាត់​បង់​លក្ខណៈ​ដើម។ អំពើ​បាប​បាន​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ជួប​បញ្ហា​ផ្លូវ​ភេទ ដោយមិន​បាន​យល់​បំណង​ព្រះ​ទ័យ​ព្រះ។ ក្នុង​កូន​សៀវភៅ​នេះ យើង​នឹង​បាន​សិក្សា​បទគម្ពីរ​លោកុប្បត្តិ​ជំពូក​៣ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អំពី​គោល​បំណង​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ នៅ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​មនុស្ស​ឲ្យ​មាន​ប្រុស​មាន​ស្រី។ ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត​យើង​មក​ឲ្យ​មាន​ភេទខុស​គ្នា មិន​គ្រាន់​តែ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​របស់​យើង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ តែ​ក៏​ដើម្បី​ថ្វាយ​សិរី​ល្អដល់​ព្រះ​អង្គ​ផង​ដែរ។

Download “សេចក្តីសុខដែលបានបាត់បង់”

Paradise-lost-kh.pdf – Downloaded 73 times – 845.19 KB

More articles