ហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ?

បើ​សិន​ជា​អ្នក​បាន​អធិស្ឋាន​ទូល​សូម​អ្វី​មួយ​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ហើយ​មិន​បាន​ទទួល​ការ​ឆ្លើយ​តប​ពី​ព្រះ​អង្គ អ្នក​ប្រហែល​ជា​គិត​ថា ព្រះអង្គមិន​សូវ​ខ្វល់​ពី​អ្នក​ទេ។ តែ​អ្នក​នឹង​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ពេល​ដែល​បាន​ដឹង​ថា ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប​បាន​ចែង​អំពី​បុគ្គលសំខាន់​ៗ​ជាច្រើន ដែល​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​បញ្ហា​នេះ​ផងដែរ។ កូន​សៀវភៅ “ហេតុ​អ្វី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិន​ឆ្លើយ​តប​ការ​អធិស្ឋាន​របស់​ខ្ញុំ?” នឹង​នាំ​លោក​អ្នក​ស្វែង​យល់​អំពី​បទ​គម្ពីរ​ទំនុក​ដំកើង ជំពូក​៧៧ ដែល​និយាយ​អំពី​ការ​អធិស្ឋាន​អស់​ពី​ចិត្ត​របស់​លោក​អេសាភ។ អ្នក​នឹង​រក​ឃើញ គោល​បំណង ឯក​សិទ្ធិ និង​អំណាច​ដ៏​ពិត នៃ​ការ​អធិស្ឋាន! ដើម្បីទាញ​យក ឬdownload កូន​សៀវ​ភៅ​នេះដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

Download “ហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ?”

Khmer-Why-Doesnt-God-Answer-Me.pdf – Downloaded 83 times – 592.78 KB

More articles