បែដឡាំ

សារមន្ទីរ​សង្គ្រាម​រា​ចារបស់​អង់​គ្លេស ជា​ផ្ទះមួយ​ក្នុង​អគារ​នៅ​ឡុង​ដុន​ ដែ​ល​ជា​អតីត​ទីតាំង​សំរាប់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​រាជ​បែត​ថ្លេម ជា​កន្លែង​ថែរក្សា​ជំងឺប្រសាទ។ មន្ទីរ​ពេទ្យ​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ជា​ទូទៅ​ថា បែដឡាំ ដែល​ឥឡូវ​ក្លា​យ​ជា​ពាក្យ​ ប្រើ​ព​ណ៌នា​ភាព​រយ៉េរយៃ និង​ភាពឆ្កួត​លីលា។ វា​គឺ​គួរ​ឱ្យ​ហួស​ចិត្ត​ដែល​ថា​ សារមន្ទីរ​សង្គ្រាម​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ទីតាំង​ចាស់​របស់​បែដឡាំ។ ពេល​ដែល​យើង​ដើរតាម​សារ​មន្ទីរ បន្ថៃម​ទៅ​លើ​រឿង​វីរភាព​ និង​ការ​បូជា​ ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម អ្នក​នឹង​ឃើញ រឿង​នៃ​កា​របំភ័យ​ឆ្នឹង​នៃ​ភាព​អមនុស្សធម៌​របស់​ភាព​ឆ្កួត​លី​លា​នៃ​មនុស្ស​ទៅ​លើ​មនុស្ស ។ ចេញ​ពី​ការ​បញ្ជា​មក​ការ​ប្រល័យ​ពូជ​សា​សន៍​ និង​ការ​បំបាត់ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ទៅ​លើ​ពួក​ហូលូកូស្ត វា​ជា​ការ​បង្ហាញ​ដ៏​អាក្រក់។ ស្តេច​សាឡូម៉ូន​ពិនិត្យ​មើល​និស្ស័យ​មនុស្ស អាច​ទៅ​រក​ការ​អាក្រក់​ហើយ​ពណ៌នា​ថា ជា​អ្នក​ដែល “រីក​រាយ​នឹង​ធ្វើអាក្រក់ ហើយ​សប្បាយ​អំពើ​កំណា​ច​ជនអា​ក្រក់”(សុភាសិត២:១៤)។ ក្នុង​ពេល​កា​រនេះ​ប្រហែល​ពណ៌នា​ច្រើន​​ពីលោកិយ​ជុំវិញ​យើង អ្នក​ជឿ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​របៀប​ថ្មី​ក្នុង​ការ​ដំណើរ​ការ​ជីវិត។ លោក​ប៉ុល​បាន​ជំរុ​ញ​យើង “កុំ​ឱ្យ​សេចក្តី​អាក្រក់​ឈ្នះ​អ្នក​ឡើយ ត្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ឈ្នះ​សេចក្តី​អាក្រក់​ ដោយ​សារ​សេចក្តី​ល្អ​វិញ”(រ៉ូម១២:២១)។ សកម្មភាព​ដែល​មាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​កណ្តាល​ គឺ​ដូច​ជា​ សំដែង​កិរិយា​ល្អ នៅ​ចំពោះ​មុខ​មនុស្ស​ទាំងអស់​(ខ.១៧) បង្កើត​សន្តិភាព(ខ.១៨) និង​ធ្វើដ​ល់​សត្រូវ​យើង​ ដោយ​មេត្រី(ខ.២០) នឹង​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​លោកិយ​សំរាប់​សេចក្តី​ល្អ។ បើ​យើង​ម្នាក់​ៗ​ត្រូវ​រស់​ ដូច​ជា​ការ​ជះ​ស្រមោល​នៃ​សេចក្តី​ស្រលាញ់​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ប្រហែល​នឹង​មាន​បែដឡាំ​តិច​ជាង​មុន។ —Bill Crowder

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles