ឥតគិតថ្លៃសំរាប់ទាំងអស់គ្នា

ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ដែល​មាន​បញ្ហា​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រួសារ​គេ ពេល​ដែល​មាន​វិបត្តិ​សេដ្ឋ​កិច្ច ព្រះ​វិហារ​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​រួម​បាន​បង្កើត​​គំរោងមួយ​ហៅ​ថា សំរាប់​គ្រប់​គ្នាដោ​យឥត​គិតថ្លៃ។ យើង​បាន​យក​នូ​វ​វត្ថុ​ដែល​គេ​ប្រើ​ ហើយ​ទៅ​ព្រះ​វិហារហើយ​បើក​ទ្វា​ទទួល​មនុស្ស​ក្នុង​សហគមន៍។ ពួក​គេ​អាច​មក​និង​យក​ទៅ​ផ្ទះ​នូវ​អ្វី​ដែល​គេ​ត្រូវ​ការ។ ក្នុង​ពេល​ថ្ងៃ​នោះទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​​យ៉ាង​ធំ​មួយ​ ពេល​មាន​វត្ថុ​ជា​ច្រើន​ដែល​ពួក​គេ​អាច​យក​បាន វា​ប្រសើរ​ជាង​មូល​ហេតុ​នេះ​ទៅ​ទៀតៈមាន​មនុស្ស​ប្រាំ​មួយ​នាក់ ទទួល​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ត​ជា​ព្រះ​សង្គ្រោះ​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​​នោះ។ ការ​ពិត​ វា​មាន​មនុស្ស​ជឿថ្មី​ប្រាំ​មួយ​នាក់​ ចូល​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​គំរោង ឥត​គិត​ថ្លៃ​សំរាប់​ទាំង​អស់​គ្នាៈ ការ​ផ្តល់​នូវ​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ តាម​រយៈ​ព្រះ​គ្រីស្ត​យេស៊ូវ ។ វត្ថុ​ដែ​លគេ​យក​ទៅ​ព្រះ​វិហារ​នៅ​ថ្ងៃ​ពិសេស​នេះ​បាន​ទិញ​រួច​ហើយ ។ វត្ថុ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ឱ្យដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​អ្នក​ដែល​សុំ។

ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ ការ​ឥត​​ទោស​បាប​យើង​ដល់​អស់​កល្ប​បាន​ធ្វើ​រួច​ហើយ។ ព្រះ​យេ​ស៊ូវ​បាន​បង់​ថ្លៃ​ សំរា​ប់​បាប​យើង​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង នៅ​ភ្នំ​កាល់កូថា ២០០០ឆ្នាំមុន រ៉ូម៣:២៣-២៥)។ ឥឡូវ​ទ្រង់​ផ្តល់​ជូនការ​សង្គ្រោះ​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ ដល់​អ្នក​ដែល​កែ​ប្រែ​ចិត្ត និង​ជឿ​ថា​ ព្រះ​យេស៊ូវ​​មាន​អំណាច​លើក​លែង​ទោស​បាប​និង​សង្គ្រោះ(កិច្ចការ១៦:៣១)។ យើងគ្រប់​គ្នា​​មាន​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​ខាង​វិញ្ញាណ ហើយ​មាន​តែ​ព្រះ​យេស៊ូវ​មួយ​ទេ​ ដែល​អាច​ផ្តល់​ឱ្យ​យើងបាន​។ តើ​អ្នក​បាន​ទទួល​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​ផ្តល់​ឱ្យ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ នៅ​លើ​អំណោយ​ធំ​បំផុត​លើលោកិយ គឺ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សំរាប់​ទាំង​អស់​គ្នា? —Dave Branon

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles