ព្រះយេស៊ូវបានដក…

ព្រះយេស៊ូវបានដកអំពើបាបរបស់យើងចេញ ដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្រ្គោះ។

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles