ភាព​ទុច្ចរិត​ទាំងស្រុង

តើ​គោល​លទ្ធិ​នៃ​ភាព​ទុច្ចរិត​ទាំងស្រុង បាន​បង្រៀន​ថា មនុស្ស​អាច​មាន​ភាព​ទុច្ចរិត​ទាំងស្រុង​ឬ? នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោក​អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) សូម​ពន្យល់​អត្ថន័យ នៃ​ការ​បង្រៀន​ថា មនុស្សជាតិ​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​អំពើបាប មាន​បាប និង​មាន​ភាព​ទុច្ចរិត។

អត្ថបទ

ពាក្យ “ភាព​ទុច្ចរិត​ទាំងស្រុង” ជា​ពាក្យ​ដែល​មនុស្សជា​ច្រើន​មានការ​យល់​ច្រឡំ​យ៉ាង​ខ្លាំង។ មនុស្សជា​ច្រើន​បាន​យល់​ច្រឡំ​ថា ភាព​ទុច្ចរិត​ទាំងស្រុង គឺជា “ភាព​ទុច្ចរិត​ដែល​មនុស្ស​អាច​មាន”។ ខ្ញុំមិនដឹង​ថា នរណា​ខ្លះ​ជឿ​ដូចនេះ​ទេ។ ទោះ​យើង​មាន​បាប​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា​ក៏ដោយ ក៏​យើង​តែងតែ​អាច​ដឹង​ថា យើង​បាន​ធ្វើអំពើ​បាប លើស​ពី​លទ្ធភាព​ដែល​យើង​អាច​ដឹង​ថា យើង​បាន​ធ្វើអំពើ​បាប ហើយក៏​ប្រព្រឹត្ត​អំពើបាប​ញឹកញាប់ លើស​លទ្ធភាព​ដែល​យើង​អាច​ដឹង​ថា យើង​បាន​ធ្វើ​មែន។ ហើយ​សូម​ចាំ​ថា ពេលណា​យើង​និយាយ​អំពី​មនុស្ស​មាន​បាប និង​ភាព​ពុករលួយ​របស់​មនុស្ស គឺ​យើង​កំពុង​និយាយ​អំពី​ការ​ធ្លាក់ចុះ​របស់​មនុស្សជាតិ ដែល​ព្រះ​បាន​បង្កើត​ជា​មនុស្ស​ល្អ ពី​ដំបូង ហើយ​ការពិត​ដែល​ថា ព្រះអង្គ​បាន​បង្កើត​យើង​ឲ្យ​មាន​រូបភាព​ដូច​ព្រះអង្គ គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំទេច​ចោល ឬ​លប់​ចោល ដោយសារ​បាប​របស់​យើង​នោះ​ឡើយ។

មនុស្សជាតិ​នៅ​មានតម្លៃ​ជាច្រើន​សន្ធឹក​ទៀត។ ហើយ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើអ្វី ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ ដើម្បី​ការពារ​ភាព​ថ្លៃថ្នូរ​របស់​មនុស្ស។ ពាក្យ “ភាព​ទុច្ចរិត​ទាំងស្រុង” ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ដោយ​មាន​ន័យ​ថា អំពើ​បាប​មានផល​ប៉ះពាល់​មក​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​ទាំង​ស្រុង បាន​សេចក្តី​ថា លក្ខណៈ​ទាំងស្រុង​របស់​យើង​ជា​មនុស្ស​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​អំពើបាប​ហើយ។ បាន​សេចក្តី​ថា គំនិត​យើង​ជាប់​មាន​បាប ឆន្ទៈ​យើង​ជាប់​មាន​បាប រូបកាយ​យើង​ក៏​ជាប់​មាន​បាប។ និយាយ​ឲ្យ​ខ្លី ​ខ្លួន​យើង​ទាំងមូល​បាន​ជាប់​មាន​បាប​ហើយ។

More articles