គ្មានការ​ភ័យ​ខ្លាច ចំពោះសេចក្ដី​ស្លាប់ទៀតឡើយ

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​យើង​មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច ចំពោះ​សេចក្តី​ស្លាប់? កូន​សៀវភៅ​សម្រាប់​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​នេះ នឹង​ពន្យល់​លោក​អ្នក​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​សេចក្តី​ស្លាប់ និង​អំពើ​បាប ព្រម​ទាំង​ប្រាប់ប្រិយមិត្ត​អ្នក​អាន​ទាំង​ឡាយ អំពី​របៀប​ដែល​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បាន​ឈ្នះ​សេចក្តី​ស្លាប់ និង​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​អាច​យក​ជ័យ​ជម្នះ​លើ​សេចក្តី​ស្លាប់ ជា​មួយ​នឹង​ទ្រង់។

Download “គ្មានការ​ភ័យ​ខ្លាច ចំពោះសេចក្ដី​ស្លាប់ទៀតឡើយ”

Death-fear-no-more-khmer.pdf – Downloaded 104 times – 388.39 KB

More articles