ហេតុអ្វីមនុស្សមានការ​ឈឺចាប់នៅ​លើ​ផែនដីនេះ?

នេះ​ជា​សំណួរ​ដ៏​ធំ​មួយ សម្រាប់​យើង​រាល់​គ្នា។ ក្នុង​ពិភព​លោក ដែល​មាន​ពេញ​ដោយ​ការ​ឈឺ​ចាប់ ទុក្ខ​ព្រួយ និងការ​បាត់​បង់ យើង​ចង់​ដឹង​ថា ហេតុ​អ្វី​មនុស្ស​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់? តើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​អ្វី សម្រាប់​បញ្ហា​នេះ? កូន​សៀវ​ភៅ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ឲ្យ​អ្នក​បាន​ដឹង​ថា ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ឆ្លង​កាត់​ទុក្ខ​វេទនា ដោយ​ផ្ទាល់​ផង​ដែរ បាន​ជា​ទ្រង់​អាច​ប្រទាន​ក្តី​សង្ឃឹម​ដល់​យើង​រាល់​គ្នា ដោយ​ធានា​ថា​ ​យើង​នឹង​បាន​ទៅ​នៅ​កន្លែង​ថ្មី​មួយ នៅពេល​អនាគត ដែល​គ្មាន​ការ​ឈឺចាប់ ដោយ​យើង​គ្រាន់​តែ​ទទួល​ជឿ​ទ្រង់​ប៉ុណ្ណោះ។

Download “ហេតុអ្វីមនុស្សមានការ​ឈឺចាប់នៅ​លើ​ផែនដីនេះ?”

Why-in-the-world-there-is-suffering.pdf – Downloaded 118 times – 668.82 KB

More articles