ជំនឿ​ដែល​នាំឲ្យ​បាន​សង្គ្រោះ មាន​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​មិន​ងាយ​ឈប់

មាន​មនុស្សជា​ច្រើន​បាន​បន្ទាប​តម្លៃ​របស់​ជំនឿ ដែល​នាំឲ្យ​បាន​សង្គ្រោះ ដោយ​ចាត់ទុក​ជំនឿ គ្រាន់តែ​ជា​ការសម្រេច​ចិត្ត​ទទួល​ជឿ​ព្រះ ដោយ​គ្មាន​ការ​កែប្រែ​បំណងប្រាថ្នា និង​ការស្វែងរក​។