ទម្រង់​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៃ​ភាពជា​បាវបម្រើ

ដ្បិត​អ្នកណា​ដែល​ធ្វើជា​បាវបំរើ​គេ ក្នុង​កាលដែល​ព្រះអម្ចាស់​ហៅ​មក នោះ​ជា​អ្នកជា​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ហើយ​អ្នកជា​ណា​ដែល​ទ្រង់​ហៅ​មក នោះ​ជា​បាវបំរើ​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​វិញ។ ១កូរិនថូស​ស ៧:២២