តើ​អ្នក​សប្បាយចិត្ត​ទេ ពេល​បានដឹង​ថា អ្នក​មិនមែន​ជា​ព្រះ?

យើង​មាន​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ ព្រោះ​យើង​ដឹង​ថា យើង​មិនមែន​ជា​ព្រះ តែ​ផ្ទុយទៅវិញ យើង​មាន​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​បាន​ស្គាល់​ព្រះអង្គ!