តើជាការកាត់ស្រាយ ឬជាសេចក្តីពិត?

ពេលណា​យើង​មិន​យល់ស្រប​នឹងនរ​ណា​ម្នាក់ អំពី​ការ​បង្រៀន​ព្រះគម្ពីរ យើង​មិន​អាច​គ្រាន់តែ​ញាក់ស្មា ហើយ​និយាយ​ថា “នេះ​គ្រាន់តែ​ជា​ការ​កាត់​ស្រាយ​របស់​អ្នក” នោះ​ទេ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) សូម​រំឭក​យើង​ថា ការបម្រើ​ព្រះ​នៃ​សេចក្តី​ពិត គឺ​រាប់បញ្ចូល​ការយល់​ព្រះបន្ទូល​ព្រះអង្គ ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ។

អត្ថបទ

ខ្ញុំ​មិនដឹង​ថា មាន​ពេល​ប៉ុន្មាន​ដង​ហើយ ក្នុង​ជីវិត​ខ្ញុំ បន្ទាប់ពី​ខ្ញុំ​បាន​ចែកចាយ​អំពី​បទ​គម្ពីរ​ណាមួយ មាន​គេ​និយាយ​មក​ខ្ញុំ​ថា “នេះ​គ្រាន់តែ​ជា​ការយល់ឃើញ​របស់​អ្នក” ឬ “នេះ​ជា​ការ​កាត់​ស្រាយ​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ”។ រឿង​នេះ​ងាយ​យល់​ទេ។ ពេលណា​អ្នក​និយាយ​ចេញ​ជា​ពាក្យ​សម្ដី ឬ​ពេលណា អ្នក​ប្រកាន់​គោលជំហរ ឬក៏​ធ្វើការ​អះអាង ឬមួយ​បង្ហាញ​នូវ​ការ​ប៉ះពាល់​ចិត្ត នោះ​អ្នក​ច្បាស់ជា​កំពុងតែ​បង្ហាញ​ការយល់ឃើញ​របស់​អ្នក​ហើយ។ អ្នក​ច្បាស់ជា​កំពុងតែ​បង្ហាញ​នូវ​ការ​កាត់​ស្រាយ​របស់​អ្នក។

ជា​ញឹកញាប់ ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​ថា ពេល​គេ​និយាយ​ដូចនេះ​មកកាន់​ខ្ញុំ តើ​គេ​ចង់​មានន័យ​ដូចម្តេច។ តើ​គេ​កំពុងតែ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា ដោយសារ​នេះ​ជា​ការ​កាត់​ស្រាយ​របស់ខ្ញុំ នោះ​ខ្ញុំ​ប្រាកដជា​និយាយ​ខុស​មែនទេ? ខ្ញុំ​មិន​គិតថា គេ​កំពុងតែ​យល់ឃើញ​ដូចនេះ​ទេ។ ខ្ញុំ​ក៏​មិន​គិតថា គេ​កំពុងតែ​បញ្ចេញ​ចារិក​កាច​ដាក់​ខ្ញុំ ឬ​ខ្វះ​ការគួរសម​ចំពោះ​ខ្ញុំ ពេលណា​គេ​និយាយ​ដូចនេះ​ដាក់​ខ្ញុំ​នោះ​ឡើយ។

តើ​ពួក​គេ​ចង់​មានន័យ​ដូចម្តេច? ពួក​គេ​ប្រហែល​ចង់​មានន័យថា “អ្នកមាន​ការ​កាត់​ស្រាយ​របស់​អ្នក។ ខ្ញុំ​មានការ​កាត់​ស្រាយ​របស់ខ្ញុំ។ អ្នក​ផ្សេងទៀត​ក៏​មានការ​កាត់​ស្រាយ​របស់​គេ។ យើង​រាល់គ្នា​សុទ្ធតែ​មានការ​កាត់​ស្រាយ​ខុសៗគ្នា ទោះ​គេ​មិន​យល់ស្រប​គ្នា​ក៏ដោយ ក៏​មិន​អី​ដែរ។ នេះ​ជា​ការ​ជៀសវាង​ជម្លោះ”។ ប៉ុន្តែ តើ​គេ​មិន​ខ្វល់​អំពី​សេចក្តី​ពិត​ទេ​ឬ? ជា​ការពិត​ណាស់ ទំព័រ​នី​មួយ​ៗ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី សុទ្ធតែ​មានការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់ ចំពោះ​សេចក្តី​ពិត ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​ព្រះ​នៃ​សេចក្តី​ពិត ដូចនេះ ការ​កាត់​ស្រាយ​ក៏​ត្រូវ​មាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​តាម​សេចក្តី​ពិត​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​ដែរ។

 

More articles