ធាតុផ្សំនៃទស្សនៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ

គ្រីស្ទបរិស័ទ​ជា​មនុស្ស ដែល​មានការ​គិត និង​ការរស់នៅ ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​សេចក្តី​ពិត​អំពី​ព្រះ ដែល​បាន​បើក​សម្ដែង ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរប៊ីប។ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោក​គ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) សូម​លើកឡើង អំពី​ធាតុផ្សំ​សំ​ខាន់ៗទាំង៥ នៃ​ទស្សនៈ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ។

អត្ថបទ

ជីវិត និង​ទស្សនៈ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ ត្រូវ​មាន​របៀប​នៃ​ការ​គិត ដើម្បី​ដឹង​ឲ្យ​ច្បាស់​ថា អ្វី​ដែល​យើង​បានដឹង​ពិត​ឬ​មិន​ពិត។ តើន​រណា​កំពុង​និយាយ​ការពិត ក្នុង​លោកិយ​នេះ? តើ​អ្នក​ទុកចិត្ត​នរណា? តើន​រណា​កំពុង​ប្រាប់​ការពិត? តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ឲ្យ​អ្នកដឹង​ថា គាត់​កំពុង​និយាយ​ការពិត? សំណួរ​ទាំងនេះ​សុទ្ធតែ​ទាក់ទង​នឹង​ចំណេះដឹង។ សំណួរ​សំខាន់​បំផុត​នោះ​គឺ តើ​សេចក្តី​ពិត​ជា​អ្វី? ហើយ​យើង​ក៏​ត្រូវ​សួរ​អំពីអ្វី​ដែល​មាន​ពិតមែន។ តើមាន​អ្វីខ្លះ​ដែល​ពិតជា​មាន​មែន? នេះ​ជា​សំណួរ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ហេតុផល។ “តើន​រណា​ជា​សេចក្តី​ពិត?” នេះ​ជា​សំណួរ​បែប​ទេវ​សាស្ត្រ។ “តើ​សេចក្តី​ពិត​មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​ខ្ញុំ ហើយ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់ខ្ញុំ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?” នេះ​ជា​សំណួរ​បែប​មនុស្ស​សាស្ត្រ។ ហើយ​សំណួរ​ផ្នែក​ក្រមសីលធម៌​គឺ តើ​សេចក្តី​ពិត​បាន​បង្គាប់​ខ្ញុំ​ដូចម្តេច​ខ្លះ?

ទាំងនេះ​ជា​ធាតុផ្សំ​នៃ​ជីវិត និង​ទស្សនៈ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ បើ​អ្នក​មិន​អើពើ ចំពោះ​ធាតុផ្សំ​ណាមួយ អ្នក​នឹង​មាន​ទស្សនៈ​ខុសឆ្គង​អំពី​ពិភពលោក និង​អំពី​ខ្លួនឯង​មិនខាន។

 

More articles