ពាក្យរបស់មនុស្សមានប្រាជ្ញា

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំមា​នអា​យុជា​ង​៦០​ឆ្នាំហើ​យ ខ្ញុំ​បាន​រំឭក​ឡើងវិ​ញ អំពី​អ្នក​ដឹក​នាំខា​ង​វិញ្ញាណ​ទាំង ​ឡាយ ដែល​បាន​ជះឥ​ទ្ធិពល​ល្អ មក​លើជី​វិ​តខ្ញុំ។ កាល​ខ្ញុំ​នៅ​រៀន​នៅសា​លាព្រះ​គម្ពីរ ព្រះប្រើ​គ្រូ​បង្រៀន​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំស្រឡាញ់​ចូលចិ​ត្ត​ព្រះ​បន្ទូល​ទ្រង់។ គ្រូ​បង្រៀន​ភាសា​ក្រិក​របស់​ខ្ញុំ ​បាន​ប្រើ​វិធី​សាស្រ្ត​បង្រៀន​ល្អ​ៗ ​ដើម្បីជំរុញ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី យ៉ាង​ជោគ​ជ័យ។ ហើយ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​បម្រើ​កា​រជា​គ្រូ​គង្វាល​ជាលើ​កដំ​បូង គ្រូ​គង្វាល​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ខ្ញុំ បាន​ដឹក​នាំ​ខ្ញុំនៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​សំខា​ន់​ៗ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ដទៃ ឲ្យ​លូត​លាស់​ខាង​វិញ្ញាណ​។ និយា​យ​រួម គ្រូ​បង្រៀន​ទាំង​នេះ ​សុទ្ធ​តែ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ខ្ញុំ តាម​របៀប​ខុស​ៗ​គ្នា។​ ​

ស្តេច​សាឡូម៉ូន​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​យល់​ប្រកប​ដោយ​ប្រាជ្ញា អំពីរ​បៀប​ដែល​អ្នក​ដឹក​នាំអា​ចជួ​យ​ឲ្យយើ​ងមា​ន​ការ​រីក​លូតលាស់ គឺ​ដូច​ដែល​ទ្រង់​បាន​មាន​បន្ទូ​លថា “ពាក្យ​​របស់​​មនុស្ស​មាន​ប្រាជ្ញា ធៀប​ដូច​ជា​ជន្លួញ ហើយ​ពាក្យ​របស់​ពួក​អ្នក ដែល​ប្រមូល​កត់​ទុក​ពាក្យ​ប្រាជ្ញ​នោះ​ក៏​ដូច​ជា​ដែក​គោល​បោះ​ភ្ជាប់ ជា​ពាក្យ​ដែល​មក​ពី​អ្នក​គង្វាល​តែ​១”(សាស្តា ១២:១១)។ គ្រូ​ខ្លះបា​ន​ប្រើពាក្យ ដែល​​ប្រៀ​បបា​ននឹ​ងជន្លួញ ​ដែលជួយ​ជម្រុញ​យើង គ្រូខ្លះទៀ​ត​ជួយ​សង់​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ខាង​វិញ្ញាណ​ដ៏រឹ​ង​មាំ នៅ​ក្នុង​ជីវិត​យើង។ ហើយ​មាន​គ្រូ​ខ្លះទៀ​ត គឺ​ជា​គ្រូគ​ង្វាល​ដែល​មើល​ថែរ​​យើង ដោយ​ស្តាប់​យើង​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ពេល​ដែល​យើង​មាន​កា​រឈឺ​ចាប់។​

ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទ្រង់​ជា​​អ្ន​កគ​ង្វាល​ល្អ ដែល​បាន​ប្រទាន​នូវ​អំណោយ​ទាន​ផ្សេង​ៗ​ ដល់​អ្នក​ដឹ​ក​នាំ ​ដូចជា អំណោយ​ទាន លើកទឹ​ក​ចិត្ត បង្កើត និងមើ​លថែ​រពួ​ក​ជំនុំ។ ទ្រង់​សព្វ​ព្រះទ័​យ​ឲ្យ​យើង​បន្ទាប​ខ្លួន និង​មាន​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ចំ​ពោះ​អ្នក​ដទៃ​ជា​និច្ច ទោះ​យើង​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ ឬ​ជា​អ្នក​ដែលរៀ​ន​សូត្រ​ពីអ្នក​ដឹក​នាំក៏​ដោយ។ យើង​ពិត​ជាមា​នអ​ភ័យ​ឯក​សិទ្ធិ​ពិសេស​ណាស់ ដែល​អ្នក​គង្វាល​របស់​យើង បាន​ដឹក​នាំ និ​ងប្រើយើ​ង ឲ្យ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ នៅ​ពេ​លដែ​ល​ពួក​គេ​កំពុង​ដើរ​ជា​មួយ​ទ្រង់។–Dennis Fisher

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles