តើមានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបានទេ?

តើ​ព្រះ​ទ្រង់​អាច​បង្កើត​ថ្ម​ធំ​ពេក ដែល​ទ្រង់​មិន​អាច​លើក​វា​រួច​ឬ? នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្រ្ពោល(R.C. Sproul) សូម​ពន្យល់​អំពី​អត្ថន័យ​របស់​ពាក្យ ព្រះ​ដ៏​មាន​គ្រប់​ចេស្ដា។

អត្ថបទ

ក្នុង​ថ្នាក់រៀន​នី​មួយៗ នៅ​សាលា​ព្រះគម្ពីរ ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​ទៅ​បង្រៀន ខ្ញុំ​តែងតែ​ជួប​សិស្ស​ដែល​សួរ​សំណួរ​ពិបាក​ៗ ដូចនេះ​ថា “លោកគ្រូ តើ​លោកគ្រូ​ជឿ​ថា ព្រះ​មាន​គ្រប់​ព្រះ​ចេស្ដា​ទេ?” បាទ​ខ្ញុំ​ជឿ “តើ​លោកគ្រូ​ជឿ​ថា ព្រះអង្គ​អាច​ធ្វើការ​គ្រប់យ៉ាង​បាន?” បាទ​ខ្ញុំ​ជឿ។ “តើ​លោកគ្រូ​ជឿ​ថា គ្មានការអ្វី​ដែល​ព្រះអង្គ​ធ្វើ​មិនកើត​ទេ?” បាទ​ខ្ញុំ​ជឿ។ “បើអញ្ចឹង តើ​លោកគ្រូ​ជឿ​ថា តើ​ព្រះអង្គ​អាច​បង្កើត​ថ្ម​ធំ​ពេក ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​លើក​វា​រួច​ឬទេ?” បើ​ខ្ញុំ​និយាយ​ថា ខ្ញុំ​ជឿ​ថា ព្រះអង្គ​អាច​បង្កើត​ថ្ម​ធំ​ពេក ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​លើក​រួច នោះ​មានន័យថា មានការ​ខ្លះ​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ទេ ហើយ​ព្រះអង្គ​មិនមែន​ជា​ព្រះ​មាន​គ្រប់​ចេស្ដា​នោះ​ឡើយ។ ហើយ​បើ​ខ្ញុំ​និយាយ​ថា ទេ ព្រះអង្គ​មិន​អាច​បង្កើត​ថ្ម​ធំ​ពេក ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​លើក​វា​បាន នោះ​មានន័យថា ការ​និយាយ​ដូចនេះ គឺ​មិន​ខុសពី​ការ​និយាយ​ថា ព្រះ​ទ្រង់​មិនមែន​ជា​ព្រះ​គ្រប់​ចេស្តា ព្រោះ​មានការ​ខ្លះ​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន។

មាន​ចម្លើយ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​មួយ សម្រាប់​សំណួរ​នេះ។ ចម្លើយ​នោះ​សាមញ្ញ​ណាស់។ តើ​ព្រះ​ទ្រង់​អាច​បង្កើត​ថ្ម​ធំ​ពេក ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​លើក​បាន​ឬ? ជា​ការពិត​ណាស់ ព្រះអង្គ​មិន​អាច​បង្កើត​ថ្ម​ធំ​ពេក ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​លើក​បាន​នោះ​ឡើយ។ ហេតុអ្វី? ព្រោះ​ព្រះអង្គ​មាន​គ្រប់​ព្រះ​ចេស្ដា។ ហេតុអ្វី? ព្រោះ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​នោះ​ទេ។ ហើយ​ការដែល​ព្រះអង្គ​មាន​គ្រប់​ចេស្តា មិនមែន​មានន័យថា ព្រះអង្គ​អាច​ធ្វើអ្វី​ក៏បាន​នោះ​ទេ។ ព្រះអង្គ​មិន​អាច​កុហក ព្រះអង្គ​មិន​អាច​ឈប់​ធ្វើជា​ព្រះ​ផង ហើយ​ធ្វើជា​មនុស្ស​ផង​ក្នុង​ពេល​តែមួយ និង​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​តែមួយ​នោះ​ឡើយ។ ព្រះអង្គ​មិន​អាច​ធ្វើអំពើ​បាប។ ហើយ​ដរាបណា​ព្រះអង្គ​នៅតែ​ជា​ព្រះ ការអ្វី​ក៏ដោយ​ដែល​ព្រះអង្គ​បង្កើត នោះ​ព្រះអង្គ​ក៏​គ្រប់គ្រង​ផង​ដែរ។

More articles