ហេតុអ្វីយើងត្រូវសិក្សាអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ

មូលហេតុ​ដែល​យើង​ត្រូវ​សិក្សា អំពី​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ គឺ​មិនមែន​ដោយសារ​យើង​បរិសុទ្ធ​នោះ​ទេ តែ​គឺ​ដោយសារ​យើង​មិន​មាន​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល (R.C. Sproul) សូម​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស​ថា សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ បាន​បើក​បង្ហាញ​បាប​របស់​យើង ហើយ​ដឹកនាំ​យើង ឆ្ពោះទៅ​រក​សេចក្តី​សុចរិត​ពិតប្រាកដ។

អត្ថបទ

បើ​ខ្ញុំ​បាន​យល់​អំពី​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ​ច្បាស់ គឺ​ពិតជា​ប្រសើរណាស់។ ខ្ញុំ​បាន​យល់​តែ​បន្តិច គឺ​តែមួយ​ភាគ​ប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំ​បាន​សិក្សា​អំពី​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ មិនមែន​ដោយសារ​ខ្ញុំ​បរិសុទ្ធ​នោះ​ទេ តែ​ដោយសារ​ខ្ញុំ​មិន​បរិសុទ្ធ។ វា​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ទេ បើ​យើង​គ្រាន់តែ​និយាយ​ថា “ខ្ញុំ​ជឿ​ព្រះ ដែល​យើង​មិន​ស្គាល់​រូបរាង្គ​ពិតប្រាកដ ទ្រង់​គង់នៅ​លើ​ពពក នៅ​លើមេឃ”។ តែ​ព្រះ​ដែល​យើង​ជឿ ទ្រង់​ជា​អង្គ​បុគ្គល ហើយ​ព្រះ​ដែល​យើង​ជឿ ព្រះអង្គ​មាន​ក្រមសីលធម៌។ ព្រះអង្គ​ក៏​បរិសុទ្ធ ហើយ​ព្រះអង្គ​ក៏បាន​បង្គាប់​រាស្រ្ត​ព្រះអង្គ ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​របស់​ព្រះអង្គ។ ហើយ​ព្រះអង្គ​យក​ព្រះទ័យ​ទុកដាក់​មក​លើ​ការប្រព្រឹត្ត​របស់​យើង ថា​តើ​យើង​ស្តាប់​បង្គាប់​តាម​ព្រះរាជ​បញ្ជា​ទាំងនោះ​ឬ​អត់។

 

More articles