អង្គទ្រង់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គ

យើង​មិន​អាច​បែងចែក​ព្រះ​ជា​ចំណែក​ៗ​បានទេ។ យើង​មិន​អាច​ញែក​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់​ព្រះអង្គ ចេញពី​គ្នា ធ្វើ​មើលតែ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នីមួយ​ៗ​រួមផ្សំ​គ្នា​បង្កើត​ជា​លក្ខណៈ​ពេញលេញ​នោះ​ទេ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) សូម​លើកឡើង អំពី​គោល​លទ្ធិ​នៃ​ភាព​សាមញ្ញ​របស់​ព្រះ ដែល​បាន​ជួយ​យើង​មិន​ឲ្យ​បង្កើត​គំនិត​យល់​ខុស​អំពី​ព្រះ។

អត្ថបទ

សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ជា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដ៏​សំខាន់​យ៉ាង​ខ្លាំង​របស់​ព្រះ តែ​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​អង្គ​បុគ្គល​ដ៏​សាមញ្ញ។ មិនមែន​ក្នុង​ន័យ​ថា យើង​អាច​មើលស្រាល​ព្រះអង្គ​នោះ​ទេ តែ​យើង​អាច​យល់ថា អង្គ​ទ្រង់​មិន​មាន​ផ្នែក​ជាច្រើន​ផ្សំ​ចូលគ្នា​នោះ​ទេ។ អង្គ​ទ្រង់​ផ្ទាល់​គឺជា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់​ព្រះអង្គ ដូចនេះ ដើម្បីឲ្យ​យើង​អាច​យល់​អំពី​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ណាមួយ​របស់​ព្រះអង្គ អ្នក​ត្រូវតែ​យល់​ផង​ដែរ​ថា លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នោះ​មាន​ទំនាក់ទំនង និង​មាន​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដទៃទៀត​របស់​ព្រះ។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ គឺជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​អស់​កល្ប។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ដែល​មាន​អធិបតេយ្យ​ភាព ។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះអង្គ ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដែល​មិន​ចេះ​ប្រែប្រួល។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះអង្គ​ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​បរិសុទ្ធ។ ព្រះ​ដែល​មិន​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ ដូចជា​ភាព​យុត្តិធម៌ សេចក្តី​បរិសុទ្ធ ឬ​អធិបតេយ្យ​ភាព ។ល។ គឺ​មិន​ខុសពី​រូប​ព្រះ ដែល​ធ្វើ​ពី​ឈើ ឬ​ថ្ម​នោះ​ឡើយ។

 

More articles